Zicht op Inzicht, gevestigd aan Isenburgstraat 24 4813 NC BREDA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.zichtopinzicht.nl Isenburgstraat 24 4813 NC BREDA 0651581361. Vincent Kuyvenhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Zicht op Inzicht Hij is te bereiken via vincent@zichtopinzicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zicht op Inzicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zicht op Inzicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Zicht op Inzicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zicht op Inzicht deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zicht op Inzicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Zicht op Inzicht jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen neemt Zicht op Inzicht niet. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zicht op Inzicht) tussen zit. Zicht op Inzicht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp, een marketing automation platform, waar we je onze nieuwsbrief toesturen.
 • Topservers, de webhost van onze website en zakelijk e-mailverkeer.
 • Google / G-mail, waarmee ook e-mailverkeer van en naar Zicht op Inzicht plaatsvindt.

Met deze partijen heeft Zicht op Inzicht een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit betekent dat we geen gegevens delen, dat de gegevens anoniem worden verwerkt en dat de verzamelde gegevens niet worden gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google Display Network.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zicht op Inzicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, emailadres (verzameld via Mailchimp) zo lang als je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief. Wanneer je je uitschrijft, worden je gegevens definitief verwijderd binnen twee maanden.

Voornaam, achternaam, emailadres (verzameld via e-mail) zo lang als onze correspondentie zich in de ‘gebruikersfase’ bevindt. Dat wil zeggen: we wisselen informatie, vragen en/of antwoorden met elkaar uit. Moeilijk exact aan te geven wanneer zo’n fase eindigt. Als het laatste mailcontact drie jaar geleden is, zullen de gegevens verwijderd worden.

Klant- en bedrijfsmatige gegevens worden bewaard zo lang als de wettelijke termijn daarvoor aangeeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zicht op Inzicht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zicht op Inzicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vincent@zichtopinzicht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zicht op Inzicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vincent@zichtopinzicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zicht op Inzicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vincent@zichtopinzicht.nl